Иновативно училище

ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРОЛОГИЯ
Обучението по предмета „История на изкуството и културология” е насочено към придобиване на знания, умения и отношения, които формират у ученика задълбочен интерес към постиженията на световната култура и изкуство.
Придобитите знания и умения развиват творческото мислене на учениците, както и
способностите им да изразяват самостоятелно мнение и оценка на художествени
произведения. Изгражда се художествена и музикална култура у учениците и
съвременни критерии за ориентиране в света на изкуството. Развива се творческият
потенциал на ученика и способностите му да изразява идеи и позиции чрез средствата
на изкуството.
IMG_20180404_095335
IMG_20180404_095436
IMG_20180404_095443
IMG_20180404_095418
IMG_20180404_095809
IMG_20180404_100015
IMG_20180404_100020
IMG_20180404_100212
IMG_20180404_103849
IMG_20180404_103859
IMG_20180404_104727
IMG_20180404_105049
Един от основните мотиви за включването на предмета е създаването на културна идентичност. Разбирането на културното наследство се насърчава чрез пряк контакт с творби на изкуството, създадени през различни исторически периоди. Изучаването на различни стилове и направления в изобразителното изкуство и музиката в контекста на културното развитие на
човечеството дава основните знания за изграждането на различни технически и
технологични системи и решения. Техническият прогрес е обвързан с принципите за
развитие, прилагани в изкуството и културата. Осъзнавайки влиянието на изкуството
върху техническите решения ще бъде възможно и по-лесното възприемане на
основните принципи в техниката и възможност за обяснение на развитието на
техническите средства. В дългосрочен план това ще послужи за формиране на умения
за учене и овладяване на учебния материал.